Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Положення про Центр

Дата: 26.09.2023 14:21
Кількість переглядів: 252

Додаток № 1

до рішення сесії

Маяківської сільської ради

від 19 серпня 2021 року

№ 15/25-VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Маяківської сільської ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг Маяківської сільської ради встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Центру, порядок взаємодії адміністраторів із суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр надання адміністративних послуг Маяківської сільської ради (далі – Центр) є юридичною особою публічного права та виконавчим органом Маяківської сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням і діє відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

1.4. Місце знаходження Центру (юридична адреса): 67654, Одеська область, Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова, 99.

1.5. Повна назва – Центр надання адміністративних послуг Маяківської сільської ради.

1.6. Форма власності – комунальна.

1.7. Центр є головним розпорядником бюджетних коштів за  видатками, які визначені рішенням про бюджет Маяківської сільської територіальної громади на соціальний захист населення та охорону здоров’я. Фінансову діяльність Центр, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює повноваження відповідно до законодавства України.

1.7. Положення є основним документом, що визначає правовий статус, цілі, завдання, функції, права та обов’язки Центру, основою для розроблення типових посадових інструкцій його працівників, а також порядок організації його роботи та взаємодії з виконавчими органами місцевої ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності.

1.8. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Маяківської сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.9. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників Центру визначає Маяківська сільська рада Біляївського району Одеської області у межах відповідних бюджетних призначень.

1.10. Центр є неприбутковою установою, не має на меті одержання прибутків.

1.11. Центр самостійно від свого імені не набуває майнові та особисті немайнові права і не несе невизначені обов’язки, крім тих, які делеговані йому Засновником.

1.12. Центр виступає в суді, господарському, адміністративному та третейському суді від свого імені.

1.13. Центр набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до законодавства України.

1.14. Центр не відповідає за зобов’язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов’язаннями Центру.

 1.15. Центр утримується та фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.16. Центр підконтрольний і підзвітний Маяківській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові.

1.17. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Маяківською сільською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.18. У структурі Центру можуть утворюватись територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення).

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Діяльність Центру здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організаційної єдності - взаємодія адміністраторів Центру з суб'єктами надання адміністративних послуг;

2.2. Метою роботи Центру є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.

2.3. Основними завданнями Центру є:

2.3.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.3.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

IІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРУ

3.1. У межах своєї компетенції Центр:

3.1.1. надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

3.1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг;

3.1.3. видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.1.4. забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

3.1.5. здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.1.6. здійснює облік виданих адміністративних актів;

3.1.7. готує пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

3.1.8. забезпечує комп'ютерний облік звернень суб'єктів звернень;

3.1.9. опрацьовує звернення суб'єктів звернень та, у разі необхідності, надає їх для розгляду сільському голові, заступникам сільського голови, керуючому справами виконавчого апарату сільської ради, відповідно до розподілу обов'язків;

3.1.10. отримує у встановленому порядку від виконавчих органів сільської ради матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на Центр;

3.1.11. інформує суб'єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

3.1.12. готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи зі зверненнями суб'єктів звернень, інших документів, пов'язаних з роботою Центру, здійснює контроль за їх виконанням;

3.1.13. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у Центрі та готує справи для передачі до архіву;

3.1.14. вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших громад;

3.1.15. вносить пропозиції сільському голові, керуючому справами виконавчого апарату сільської ради щодо вдосконалення роботи Центру;

3.1.16. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.2. Центр має право:

3.2.1. отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення);

3.2.3. інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

4.1. Організаційне забезпечення Центру здійснює його керівник – начальник Центру надання адміністративних послуг Маяківської сільської ради.

4.2. Начальник Центру:

4.2.1. здійснює загальне керівництво роботою Центру, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів Центру з суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг;

4.2.2. здійснює моніторинг діяльності Центру, проводить аналіз кількості звернень від суб'єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі дозвільного характеру;

4.2.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.2.4. забезпечує співпрацю Центру із уповноваженими органами з питань дозвільної системи;

4.2.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів Центру;

4.2.6. вносить пропозиції керівникам виконавчих органів сільської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.2.7. вносить пропозиції керівництву сільської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів Центру, проведення навчань із працівниками;

4.2.8. вносить пропозиції сільському голові щодо структури Центру, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності Центру;

4.2.9. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва сільської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг Центру та функціонування Центру;

4.2.10. через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення)) тощо;

4.2.11. здійснює функції адміністратора;

4.2.12. виконує завдання, передбачені чинним законодавством, завдання та доручення керівництва сільської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр;

4.2.13. У разі необхідності, бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться Маяківською сільською радою;

4.2.14. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Центру.

4.3. Начальник Центру приймається і звільняється з посади сільським головою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.4. На час відсутності начальника Центру виконання його обов'язків покладається на одного із адміністраторів/реєстраторів.

4.5. Посадові інструкції складаються начальником Центру та затверджуються сільським головою.

4.6. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

4.7. Начальник Центру в межах компетенції видає накази, призначає та звільняє працівників Центру.

4.8. Організація роботи Центру здійснюється відповідно до Регламенту Центру, що затверджується рішенням сільської ради.

4.9. Діловодство Центру ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

4.10. Сільська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Центру, забезпечує їх необхідними матеріально-технічними засобами.

4.11. Майно Центру використовується на правах оперативного управління та у відповідності до чинного законодавства.

4.12. Центр має печатку із зображенням Державного гербу України та його власною назвою, штамп.

  1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Центру здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

Сільський голова                                                                           Віктор ДЯЧЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь